De Hofkerk
Menu
College van Kerkrentmeesters

De Hofkerk - Oldenzaal

H

et College van Kerkrentmeesters (CKRM) is verantwoordelijk voor alle materiële zaken in de gemeente, voor zover niet van diaconale aard.
Het CKRM beheert dus (voor en in opdracht van de Algemene Kerkenraad) de financiën, de gebouwen en het personeel en voert de financiële en de ledenadministratie.

De hoofdtaken van het college zijn:
• Uitvoering van het vastgestelde beleid van de kerkenraad
• Samenstelling van de begroting en de jaarrekening
• “Werkgever” van in dienst zijnde medewerkers
• Beheer en onderhoud van het kerkgebouw en de inventaris
• Verhuur van het kerkgebouw o.a. aan Stichting de Hof
• Beheer van de aanwezige (geld-)middelen
• Verzorgen van de financiële administratie van de Hofkerk
• Verzorgen van de ledenadministratie van de Hofkerk
• Verzorgen van landelijke collectes, zoals Generale Kas en de Oudejaarscollecte
• Verzorgen van de Actie Kerkbalans

Aktie Kerkbalans: de kerk is van blijvende waarde
Als leden van de Hofkerk Protestantse gemeente te Oldenzaal vormen we samen een geloofsgemeenschap die we ook samen in stand houden. Onder andere financieel. Daarom vragen we uw aandacht voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Via uw bijdrage aan Kerkbalans maakt u het plaatselijk kerkenwerk mogelijk, maar ook het onderhoud van ons kerkgebouw. Het functioneren van onze gemeente is voor een groot deel afhankelijk van de opbrengst van Kerkbalans.

Het college van kerkrentmeesters vergadert een keer per maand.

Bankrekeningnummer NL60 ABNA 0595 8957 00 t.n.v. Hofkerk te Oldenzaal

Collectebonnen
De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. A. Scholten, Seinelaan 21, Oldenzaal, tel. 06 30948094.