De Hofkerk
Menu
Diaconie

De Hofkerk - Oldenzaal

Wat is de diaconie

De diaconie heeft van oorsprong een kerkordelijke taak en een maatschappelijke taak. Eenvoudig gezegd werk binnen de kerk en werk buiten de kerk. Over het wat, hoe en waarom van de diaconie staan dikke boeken volgeschreven maar voor de Hofkerk is de bedoeling van de diaconie goed vastgelegd in een diaconaal meerjarenplan dat goed aansluit op het overkoepelende beleidsplan van de Hofkerk. Hierover zo meteen meer.

Wat doen wij

Rol van de diaconie in de Hofkerk

De diaconie is duidelijk zichtbaar en herkenbaar in de Hofkerk. De diaconie maakt deel uit van de kerkenraad van de Hofkerk en diakenen verrichten speciale taken in de eredienst. De diakenen hebben op grond van hun ambtsfunctie een taak bij de bediening van het avondmaal en bij de inzameling van de giften.
De diakenen zijn lid van de kerkenraad en dragen vanuit het perspectief van het ambt van diaken en vanuit hun persoonlijke betrokkenheid bij de Hofkerk bij aan beleids- en besluitvorming in de kerkenraad, alsmede aan uitvoering van kerkenraadsbesluiten. De diaconie wil vanuit het perspectief van haar taak een bijdrage leveren aan de opbouw en de ontwikkeling van de Hofkerk, maar ook bijdragen aan het gezicht van de Hofkerk naar buiten, zowel binnenkerkelijk als buitenkerkelijk, zowel naar onze zusterdiaconieën in de regio, de classis en eventueel hogere intern-kerkelijke organen, maar evenzogoed naar onze burgerlijke gemeente, naar de katholieke of moslimgemeenschap. De gemeente van de Hofkerk wil relevant zijn in de gemeenschap waarin zij staat, en de diaconie speelt daarin een belangrijke rol, met name op het vlak van armoedebestrijding, tegengaan van discriminatie en onrecht.

Rol van de diaconie in de kerkenraad

Alle diakenen zijn lid van de kerkenraad. Diakenen draaien volop mee in de kerkenraad en dragen vanuit hun ambtsfunctie en vanuit hun persoonlijke betrokkenheid, levenservaring en geloof bij aan de vorming van beleid van de Hofkerk en aan besluiten die de kerkenraad neemt om dat beleid te realiseren. Daarnaast verrichten diakenen ook taken in de uitvoering van besluiten van de kerkenraad. Een lid van de diaconie is lid van het moderamen. De werkgroepen NBG (Nederlands Bijbelgenootschap) en ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking – Missionair Deel) hebben één diaken als lid dat de terugkoppeling van activiteiten naar diaconie en kerkenraad garandeert.

Waar is de diaconie mee bezig

Onder de diaconie vallen verschillende taken die onder supervisie van de diaconie worden uitgevoerd zoals:
– Autodienst
– Amnesty International
– Nederlands Bijbelgenootschap
– Kerstgeschenken voor de 75-plussers
– Steunaanvragen vanuit de gemeente
– Vakantie voor ouderen en/of zieken organiseren
– Boekenmarkt
Daarnaast ondersteunt de diaconie ook verschillende projecten:
– Dorcasactie in november voedselpakketten (dankdag voor gewas)
– Stichting Matamba
– Actie in samenwerking met de Kleine Ring
– Bijbelvertalers van Wycliffe
– Voedselbank

De diaconie vergadert gemiddeld elke maand.

Samenstelling

Voorzitter:
Mevrouw Joke Flokstra-Meems, Andoorn 106,  7577 AZ  Oldenzaal, tel. 515473, jflokstrameems@hotmail.com

Leden:
De heer René Dreierink, Harplaan 3, 7577 LP Oldenzaal, tel. 533030, renedreierink@gmail.com
De heer Gerrit Dortland, Poortstraat 14, 7571 CS Oldenzaal, tel. 522636, g.dortland@planet.nl
Mevrouw Jet Slinger, B.A.A. Engelbertinkstraat 82, 7577 JP Oldenzaal, tel. 662093, jetslinger10@gmail.com
De heer Harry Navis, Oberonlaan 10, 7577 JE Oldenzaal, tel. 520410, h.navis@planet.nl
Mevrouw Anja Wolbers, Bentheimerstraat 25, 7573 CW Oldenzaal, tel. 291198, a.slingenberg@osg-erasmus.nl
Mevrouw Bertha Frowijn, Emmastraat 14, 7573 BB Oldenzaal, tel. 513886, bertha.frowijn@hotmail.com

Autodienst:
Mevrouw Marja v.d. Langemheen, tel. 06-45893313

Administratie:
De heer Fred Woordes, Look 55, 7577 GK Oldenzaal, tel. 522607, fredwoordes@gmail.com