De Hofkerk
Menu
Kerkenraad

De Hofkerk - Oldenzaal

D

e kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers (kerkrentmeesters, diakenen, ouderlingen) en de predikant. Tezamen met de voorzitter van de kerkenraad en de scriba vergadert de kerkenraad vijf tot zes keer per jaar om alle zaken die de Hofkerk aangaan te bespreken en besluiten te nemen binnen de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De kerkenraad heeft de eindverantwoordelijkheid voor alles wat er gebeurt in de Hofkerk maar delegeert die verantwoordelijkheid ook naar diverse colleges en werkgroepen. Ze zet het beleid uit en probeert visie te ontwikkelen over de toekomst van onze kerk. De kerkenraad neemt besluiten over het aanstellen van werknemers en het benoemen van ambtsdragers. In de kerkenraad wordt inhoudelijk gesproken over de vieringen. Ook heeft de kerkenraad een formele taak bij het beoordelen en goedkeuren van de jaarcijfers en -verslagen van de diaconie en de Hofkerk.

Naast de kerkenraad komt het moderamen twaalf keer per jaar bij elkaar. Het moderamen is het dagelijks bestuur van de Hofkerk en bestaat uit de voorzitters van het college van kerkrentmeesters en diakenen, de voorzitter van de kerkenraad, en de predikant. De scriba maakt het verslag van de vergaderingen en houdt de actiepunten- en besluitenlijst bij.


Samenstelling kerkenraad:

Predikant: Ds. G. Veening, tel. 06-11504072/074-3492921, dominee@hofkerk-oldenzaal.nl /  gercoveening@gmail.com

Voorzitter: Dhr. J. Flokstra, voorzitter@hofkerk-oldenzaal.nl

Scriba: Mevr. R. Lubberding


College van kerkrentmeesters:

Voorzitter: Dhr. A. van Dijk

Secretaris: Mevr. C. Christenhusz-Hoitink

Penningmeester: Dhr. R. Dreierink

Leden:

Dhr. H. Hekman (waarnemend), financiële administratie, fahofkerkoldenzaal@gmail.com

 

Mevr. I. Simao, secr.ckrm.hofkerk@gmail.com


College van diakenen:

Voorzitter: Mevr. Y. Ponsteen, diaconie@hofkerk-oldenzaal.nl

Leden:

Mevr. J. Westera

Dhr. W. Jager

Mevr. S. Sijtsma

Mevr. A. Wolbers-Slingenberg


Ouderlingen:

Mevr. Y. Meyer

 

Dhr. G. Pape, jeugdouderling

 

Mevr. R. Vlasblom-Scheringa

 

Mevr. T. van der Lichte